http://missionemobilita.it/
kuhinja popust
loto 7 49
vivax tv akcija
kako ocistiti oradu
kako vratiti izbrisane poruke na whatsapp
bingo autostaklo
kuhinjske nape akcija
faks kuponi
para vrti gdje burgija neće
realme akcija
>

Kako se navodi literaturaMar 21, 2013 — Izvor citiranja navodi se u fusnoti na kraju stranice na kojoj se citat ... Izvori citiranja u fusnotama se navode kao i bibliografija u ... Sep 29, 2019 — Kad navodite zbornike radova, onda se umjesto autora zbornika navode urednici uz naznaku “ur.” (autore pojedinih članaka se, naravno, navodi). Kada se u tekstu direktno poziva na rad nekog autora u zagradi se navodi godina objave rada i broj stranica: U svom radu Zarevski (2007: 157-163) tvrdi kako ... Izvori i literatura navode se u bilješkama. ... Uz popis objavljenih izvora i literature navode se i korišteni neobjavljeni arhivski izvori. Općenite upute:. Ako se radi o dvojici autora uvijek treba navoditi imena oba autora svaki put kada se referenca navodi u tekstu. Kada rad ima tri, četiri ili više autora ... Oct 30, 2018 — Ako se citira neki specifični dio u tom slučaju se mora naznačiti stranica, poglavlje ili ukazati na sliku koja se navodi u tekstu. To se odnosi ... u tekstu rada i njihovog navođenja u literaturi odnosno bibliografiji. ... Kada se u tekstu referencira na rad jednog autora u tekstu se navodi prezime ... U dodatnom odlomku "Literatura" navedu se sve generalije knjige kao što je gore objašnjeno, a između <ref> oznaka se navodi samo prezime autora, ... referenci su numerisani, te se u tekstu navode po redoslijedu ... Ako se navodi literatura sa interneta, navodi se autor ili naziv organizacije,. May 28, 2009 — Navodi se samo literatura koju smo koristili (imali u rukama), a ne navode literature koje su pomenute u knjigama koje smo koristili. Feb 8, 2019 — autora i godine objave radova navode se kronološkim redom i ... Literatura se navodi abecednim redom, prema prezimenu prvog autora, i. Worda literatura biti postavljena uz neke „hrvatske riječi“ što nije zgodno ako je ... Inače se ne navode u originalnom citiranju osim ako doslovno ne ... U popisu literature izvori se navode bez rednih brojeva, no zbog toga se svaki izvor oblikuje s visećom uvlakom (hanging). CITIRANJE I PARAFRAZIRANJE. potpuni popis korištene literature navodi se u poglavlju Popis literature. Posebno se navode: ➢ Knjige ... Literatura se navodi abecednim redom. May 13, 2016 — Taj način citiranja najčešće se susreće u medicinskoj literaturi. ... U popis korištene literature navodi se upisuju redoslijedom ... Bilješke mogu biti objašnjavajuće i bibliografske, a navode se na dnu stranice. U objašnjavajućim bilješkama pobliže se označava određeni dio teksta ili ... NAVOĐENJE REFERENCI U LITERATURI . ... Napomena, provjerite u poglavlju 4. kako se u Literaturi ispravno navode detalji za editovane knjige. Literaturu je u popisu potrebno navoditi abecednim redom prezimena autora. Bilješke se navode u margini teksta. Ako se bilješke koje se odnose na isti izvor ... Prema harvardskom sistemu literatura se ne označava brojevima već se pravi ... u tekstu se navode brojevi referenci u superskriptu ili u uglastim ili u ... U raspravi se ne navode statistički podatci koji su već prikazani u Rezultatima. Zaključak: sadržava odgovor na postavljene probleme i hipoteze. Literatura: ... Feb 27, 2021 — U nekim pravilnicima se navodi da se "et al. ... Ok, naučili smo kako treba pravilno citirati i parafrazirati literaturu. Oct 2, 2019 — Popis svih imena i prezimena autora navodi se u popisu literature. Elementi F: Ime i Prezime autora „et al.“, Naslov knjige: podnaslov ... Podatak o citiranoj jedinici (referenci) u radu se pojavljuje obvezno dva puta. Prvi put u tekstu ... Prvo se navodi prezime, a potom inicijal(i) imena. CITIRANJE REFERENCI U LITERATURI / BIBLIOGRAFIJI PRIMJENOM HARVARDSKOG ... Ako se citira literatura sa Interneta: navodi se autor ili naziv organizacije i ... Literatura: Na kraju rada se navodi cjeloviti popis literature, abecednim slijedom. Za čestice izvorno pisane na hrvatskom jeziku koristite se sljedećim ... by KZA BIBLIOTEKARSTVO — 18 Treba razlikovati pojmove bibliografija i literatura. ... U popisu literature bibliografske se bilješke navode abecednim redom prema prvom. Biti detaljno istražena i referirati se na objavljenu literaturu u polju. ... U zaglavlju se navodi ime institucije (Visoka poslovna škola Zagreb s pravom ... by SJDU PULI — Literatura. U popisu korištene literature navode se bibliografski izvori korišteni pri izradi seminarskog rada neovisno o tome jesu li oni direktno citirani ... -ako je autor potpisan samo inicijalima, navode se iza naslova i znaka. Primjer: Cimet za budnost u vožnji / I.V. // Večernji list 46, 15.170(subota, 4.2. by I Hebrang Grgić · 2018 · Cited by 1 — izrađivati, osim ako se ne navodi određena vrsta rada kada je to jasno ... moguća je automatska izrada popisa literature (samo korištena literatura). knjige ili članka, navodi se popis svih navedenih djela i izvora (knjiga, ... popisu literature navođenje je nešto drugačije jer se prvo navodi prezime ... Jun 30, 2019 — Literatura se navodi rednim brojem, prema redoslijedu citiranja u tekstu (prva referencija nosi broj 1). Ako rad ima šest ili manje autora, ... objavljenih u literaturi. Za poznate metode i tehniku istraživanja navodi se samo autor i literatura. • Rezultati / rasprava U rezultatima i raspravi ne ... samostalnog sluţenja aktualnom domaćom i stranom literaturom u pisanom ... Najprije se navodi prezime autora koje se odvaja zarezom od inicijala imena. se navode samo osnovni podaci (Prezime, godina, stranica ukoliko se citira ... Ukoliko se citira literatura dostupna na internetu, navodi se autor ili naziv. Literatura se obvezatno navodi. Vancouverskim stilom, pa se referencije nižu redoslijedom pojavljivanja u tekstu. Vancouverski stil pisanja referencija ... Pri pisanju je poželjno koristiti raznovrsnu, ali relevantnu literaturu, ... a) Kada se navode ili komentiraju rezultati nekih prethodnih istraživanja koje ... Literatura se navodi po abecednom redu prezimena autora, punim prezimenom pa imenom, odvojenim zarezom. Ukoliko se koristi više radova istog autora oni se ... U popisu literature bibliografske jedinice navode se abecednim redom prema prezimenu autora ili prvoga autora ako ih ima više. Budući da je riječ.

L'Auto è:

LA TUA EMAIL: 


Bing Google